HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Subvencions a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades
22 febrer, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Subvencions a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades

Objecte del tràmit

Sol·licitar subvencions complementàries a les concedides per l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (d’ara en avant ENESA) per als assegurats que subscriguen assegurances incloses en els plans anuals d’assegurances agràries combinades, aprovats pel Consell de Ministres.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Tenen la condició de beneficiari els assegurats que tinguen parcel·les i/o explotacions en el territori de la Comunitat Valènciana i que hagen subscrit la pòlissa corresponent.

Les subvencions indicades en els punts anteriors s’han de concedir a les PIMES agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l’annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

Poden accedir també a la condició de beneficiari els supòsits considerats en l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en les condicions exposades en aquesta llei.

Requeriments

Només es poden subvencionar les pòlisses que complisquen les condicions establides com a assegurables en la normativa estatal, que regula l’Administració general de l’Estat per a cada pla anual d’assegurances agràries combinades. Aquestes ajudes són complementàries a les subvencions que, per al mateix fi, atorga l’Administració de l’Estat a través de l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (d’ara en avant ENESA).

Les subvencions amb càrrec a la conselleria competent en agricultura, únicament es poden aplicar, en les assegurances agrícoles, a la part de prima corresponent a l’assegurament de produccions de parcel·les situades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valènciana, i en les assegurances pecuàries i aqüícoles per a les explotacions que es troben en l’àmbit territorial esmentat i que en el moment de la formalització de l’assegurança, figuren inscrites en els registres competents de la conselleria competent en agricultura.

Aquestes ajudes solament s’aplicaran als supòsits recollits en l’article 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, que corresponguen a l’àmbit d’aplicació d’aquest.

La durada d’aquest règim d’ajudes a l’assegurança agrària, d’acord amb el Reglament 702/2014 de la Comissió, és fins al 31 de desembre de 2020.

Se n’exclou expressament la condició d’ajudes individuals a empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior (article 1. 5.a del Reglament 702/2014), tot i que el reglament no ho exigeix expressament.

S’exclouen expressament del règim d’ajudes les empreses en crisi d’acord amb la definició de l’article 2.14 (article 1.6 del Reglament 702/2014).

Els beneficiaris han de complir les obligacions establides en els articles 13 i14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

La conselleria competent en agricultura subvencionarà les assegurances agràries en uns imports que, sumats als concedits per ENESA, no superen els percentatges establits en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari, així com l’establit en els articles 27 i 28 del Reglament CE 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014. En concret, l’article 28 del reglament esmentat estableix que la intensitat de l’ajuda es limitarà al 65 % dels costos de la prima d’assegurança, i l’article 27, ajudes de fins a un 100 % de les despeses d’eliminació del bestiar mort i de fins a un 75 % de les despeses de destrucció d’aquest, o bé ajudes fins a una intensitat d’ajuda equivalent per a sufragar els costos de les primes d’assegurances pagades pels agricultors per l’eliminació i la destrucció del bestiar mort.

Els límits anteriors s’aplicaran a la suma dels imports de subvenció concedits per ENESA i per la conselleria competent en agricultura, i en cas de superació del límit, l’excedent es deduirà de l’aportació de la conselleria competent en agricultura.

Les ajudes de la conselleria competent en agricultura consistiran en una ajuda base per al mòdul de contractació que es tracte i, si escau, subvencions addicionals, que es fixaran per a cada pla anual per mitjà de resolucions dictades a aquest efecte en la convocatòria anual de la direcció general competent en matèria d’assegurances agràries.

La quantia individualitzada de la subvenció serà la que resulte de la suma de l’ajuda base i les subvencions addicionals que corresponguen, amb les limitacions exposades.

La conselleria competent en agricultura abonarà a l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades les subvencions, en aplicació d’aquesta ordre, per a les pòlisses que hagen obtingut una resolució favorable per haver resultat conformes en els processos de verificació. El pagament de la subvenció s’efectuarà d’acord amb les condicions establides en el conveni vigent subscrit amb l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

La convocatòria de 2018 entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el DOGV núm. 8239, de 21/02/2018, i serà aplicable a totes les pòlisses subscrites per al Pla d’assegurances agràries combinades de 2018.

On s’ha d’anar?

Presencial

Als prenedors d’assegurances agràries, inscrits en el registre establit en ENESA en virtut de l’Ordre de 23 d’octubre de 1998, per la qual s’estableix el Registre de prenedors per a la contractació de les assegurances agràries combinades.

Es poden consultar en la pàgina web d’ENESA (https://servicio.magrama.gob.es/EnesaWeb/Datos_sobre_Tomadores).

Per internet

http://

Què s’ha de presentar?

La formalització de la pòlissa de contracte d’assegurança corresponent, per l’assegurat o pel prenedor en el seu nom, dins del període per a cada pla anual d’assegurances agràries combinades, tindrà la consideració de sol·licitud de la subvenció, sempre que es trobe omplida correctament o haja sigut esmenada i validada, si escau, per l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades, tant pel que fa als elements del contracte, d’acord amb el previst sobre aquest tema per la normativa aplicable, com quant a totes les
dades necessàries per a la determinació de l’ajuda corresponent a la pòlissa subscrita.

En els casos de pòlisses d’assegurança renovable, tindran la consideració de sol·licitud de subvenció la pòlissa d’assegurança inicialment subscrita, conjuntament amb el rebut de pagament de l’anualitat corresponent. Es presumeix que el pagament del rebut de la pòlissa constitueix la manifestació de l’acceptació de les condicions de l’assegurança i de la concurrència dels requisits per a la percepció de les subvencions corresponents.

– Declaració responsable de cens ramader i el seu reconeixement oficial, als efectes de la contractació de l’assegurança de recollida i destrucció de cadàvers NO BOVINS morts en explotació (d’ara en avant R i D NO Bovina).

– Declaració responsable de cens ramader i el seu reconeixement oficial, als efectes de la contractació de l’assegurança de recollida i destrucció de cadàvers BOVINS morts en explotació (d’ara en avant R i D Bovina).

Impresos associats

[ANNEX I] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CENS RAMADER, I EL SEU RECONEIXEMENT OFICIAL, ALS EFECTES DE LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA D’ARREPLEGA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS NO BOVINS MORTS EN EXPLOTACIÓ (en avant R i D no bovina)

[ANNEX II] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CENS RAMADER, I EL SEU RECONEIXEMENT OFICIAL, ALS EFECTES DE LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA D’ARREPLEGA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS BOVINS MORTS EN EXPLOTACIÓ (en avant R i D bovina)

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. La subvenció s’aplicarà directament, amb un descompte directe sobre el cost de la pòlissa d’assegurança, en el moment de la contractació.

2. La instrucció del procediment per a la tramitació de la concessió de les sol·licituds de subvenció la farà l’instructor designat per la direcció general competent a partir de la comprovació de les relacions i la informació rebuda de l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades.

3. L’òrgan instructor examinarà les sol·licituds pel que fa a la conformitat d’aquestes amb la normativa aplicable. Per a les pòlisses que no superen alguna de les validacions anteriors, es farà un tràmit d’esmena als prenedors d’aquestes, en virtut de l’article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest tràmit es pot fer telemàticament a través de l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades amb les garanties legals. Una vegada haja transcorregut el termini del tràmit d’esmena sense que s’haja produït aquesta dels errors notificats, es considerarà que desisteix de la seua petició i l’òrgan competent dictarà una resolució de l’ajuda sol·licitada, en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i ho comunicarà a l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades perquè aquesta entitat ho regularitze amb càrrec al prenedor.

4. En cas que l’esmena supose una modificació d’alguna de les dades de la pòlissa o dels registres competents, el prenedor o, si escau, l’assegurat, haurà de sol·licitar aquesta modificació davant de l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades, i l’esmena quedarà supeditada a l’acceptació de la correcció sol·licitada, per part de la conselleria competent en agricultura.

5. La conselleria competent en agricultura podrà sol·licitar d’ENESA i/o de l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades, per a les pòlisses que aquest organisme haja considerat conformes, les dades relatives a les parcel·les i les explotacions de l’àmbit de la Comunitat Valènciana, així com les subvencions concedides per aquest organisme a cada una d’aquestes. De la mateixa manera i a l’efecte de la recuperació de quantitats aplicades indegudament a càrrec de la conselleria competent en agricultura, aquesta sol·licitarà a ENESA i/o a l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades la informació sobre les pòlisses objecte de les regularitzacions o les anul·lacions resultants dels controls i les verificacions que ha fet aquest organisme.

6. La direcció general competent en la matèria podrà sotmetre les pòlisses compreses en el paràgraf anterior a uns processos de verificació que tendiran a comprovar la identitat i la idoneïtat dels sol·licitants d’acord amb la normativa general i l’específica en matèria d’assegurances agràries.

7. La direcció general podrà sol·licitar a l’Agrupació d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades, la documentació de pòlisses sobre les quals s’ha d’aplicar la subvenció, o s’haja aplicat ja, per a la supervisió i l’execució d’inspeccions sobre el terreny o per mitjà de sistemes de teledetecció geogràfica de parcel·les, així com per a la comprovació de la veracitat de les dades.

Qualsevol alteració de les condicions que s’hagen tingut en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Recursos que procedixen contra la resolució

Davant de la resolució del titular de la direcció general competent, escaurà un recurs de reposició o bé directament un recurs contenciós administratiu.

Informació complementària

MÉS INFORMACIÓ:

ENESA – Entitat Estatal d’Assegurances Agràries
Gran Vía de San Francisco, 4 i 6 – 2a planta, 28005 Madrid
Tel.: 913475001 Fax:913085446
Internet:http://www.mapama.gob.es/ca/
e-mail:seguroagrario@mapama.es

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
C/ de la Democràcia, 77
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre – Edifici B3
46018 – València
Tel. 963 247248

AGROSEGURO
C/ Gobelas, 23
Tel. 902.01.01.93/91.837.32.00
28023 – Madrid
http://agroseguro.es/

Obligacions

Es considera obligació del beneficiari la comunicació a l’òrgan que concedeix, l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

Sancions

L’incompliment dels requisits establits en la normativa aplicable per a l’accés a la subvenció de les assegurances agràries, donarà lloc a l’obligació de reintegrar totalment les subvencions percebudes indegudament, conjuntament amb els interessos de demora que corresponguen legalment. L’interessat quedarà exclòs de la percepció de subvencions a l’assegurança agrària mentre es resolga aquesta situació. Aquesta exclusió podria allargar-se més enllà del seu període perceptiu, en cas que s’observe reiteració per part de l’interessat.

El prenedor de l’assegurança, en cas de pòlisses de contractació col·lectiva, o l’assegurat, en cas de pòlisses individuals, seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions i estaran subjectes a les sancions que corresponguen.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Llei 87/1978, de 28 de desembre, d’assegurances agràries combinades (BOE núm. 11, de 12/01/1979).
– Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre assegurances agràries combinades (BOE núm. 242, de 09/10/1979).
– Ordre 14/2015, de 23 de març, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les subvencions a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades (DOCV núm. 7503, de 13/04/2015).
– Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre 14/2015, de 23 de març, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les subvencions a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades (DOCV núm. 7711, de 03/02/16).
– Resolució de 14 de febrer de 2018, del director general d’Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual s’estableix la convocatòria per al Pla 2018 de les ajudes destinades a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l’aplicació de l’ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d’assegurances agràries per al Pla 2018.
– Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2018 , del director general d’Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual s’estableix la convocatòria per al Pla 2018 de les ajudes destinades a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades.

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 87/1978, de 28 de desembre

Vegeu el Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre

Vegeu l’Ordre 14/2015, de 23 de març

Vegeu l’Ordre 1/2016, de 18 de gener

Vegeu la Resolució de 14 de febrer de 2018

Vegeu l’extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2018

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15162