HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l’educació en valors 2016-2017
16 juny, 2017

Subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l’educació en valors duts a terme per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valènciana en el curs escolar 2016-2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l’educació en valors duts a terme per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valènciana en el curs escolar 2016-2017.

Objecte del tràmit

Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l’educació en valors desenrotllats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valènciana en el curs escolar 2016-2017.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la realització d’actuacions educatives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valènciana.

Requeriments

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
b) No tindre ànim de lucre.
c) Disposar d’una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valènciana.
A este efecte, s’entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social, en el territori de la Comunitat Valènciana, acreditada documentalment. En este cas, la delegació permanent haurà d’haver sigut la que ha assumit la gestió de l’acció i/o programa a finançar per la Generalitat, i la que ha portat la gestió economicoadministrativa i la direcció de l’acció i/o programa des de la seua oficina de la Comunitat Valènciana.
d) Tindre com a fins institucionals, recollits en els seus estatuts, la realització d’accions o programes educatius.
e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament.
f) No estar sotmés a les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, especialment la de no ser deutor per reintegrament de subvencions.
g) En cas d’haver sigut beneficiari d’ajudes subjectes al règim de minimis, que l’import total d’ajuda de minimis rebuda no supere l’import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com resultat de l’acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, conforme al Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).
h) En cas d’haver sigut entitat beneficiària d’una ajuda subjecta al règim de minimis, que complisca la regla d’acumulació establida en l’article 5 de l’esmentat Reglament (UE) número 1407/2013.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran en el termini de de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana núm. 8063, de 15/06/2017.

Què s’ha de presentar?

A la sol·licitud haurà d’annexar-se els següents documents digitalitzats en format PDF :

a) Escriptura d’apoderament o poder de representació de la persona que firma la sol·licitud.
b) Inscripció en el registre d’associacions o fundacions.
c) Acta fundacional i els estatuts.
d) En el cas que l’entitat tinga alguna exempció tributària, s’ha d’acreditar la concessió efectiva de la mencionada exempció.
e) En cas de no autoritzar l’accés a la consulta telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’haurà d’adjuntar:
– Certificació electrònica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
f) Annex I degudament omplit on s’inclou la declaració responsable de ajudes de minimis següent:
En cas d’haver sigut beneficiari d’ajudes subjectes al règim de minimis, una declaració responsable que l’import total d’ajuda de minimis rebuda no supera l’import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com resultat de l’acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, conforme al Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).
En cas d’haver sigut entitat beneficiària d’una ajuda subjecta al règim de minimis, una declaració responsable del fet que complix la regla d’acumulació establida en l’article 5 de l’esmentat Reglament (UE) número 1407/2013.
g) Exemplar del dossier on es desenrotlla el programa o l’acció, segons els requisits indicats en el resolc sext de la convocatòria.
h) Model de Fitxa de manteniment de tercers, annex III.

Impresos associats

[ANNEX I] SOL·LICITUD I DECLARACIÓ

[ANNEX II] COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT D’ ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L’EDUCACIÓ EN VALORS DEL CURS ACADÈMIC

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Com sol·licitar-ho?

Passos

– L’òrgan encarregat de l’ordenació e Instrucció del procediment serà la Subdirecció General competent en matèria d’innovació educativa.

– La facultat de resoldre la convocatòria correspon al director general de Política Educativa que resoldrà esta convocatòria per delegació del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

– D’acord amb la Llei del Procediment Administratiu Comú, el termini màxim per a resoldre el present procediment és de sis mesos des de la data d’efectes de la convocatòria corresponent. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons que s’establix en l’article 55 de la Llei 9/2001, de 21 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió, administratives i financeres, i d’organització de la Generalitat Valènciana.

Recursos que procedixen contra la resolució

De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els articles i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar potestativament recurs de reposició, o plantejar directament recurs contenciós-administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de ser publicada.
b) El recurs contenciós-administratiu deurà plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valènciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de ser publicada

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18284

Tramitació

La presentació de les sol·licituds es realitzarà per mitjà de registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat.

La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de DNI electrònic, certificat de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, així com els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Informació complementària

Criteris de valoració

L’avaluació de les accions i programes es realitzarà a partir dels criteris de valoració establits a continuació i la seua ponderació serà la següent:

a. Idoneïtat: 6 punts.
Exposen la trajectòria i l’experiència de l’entitat en l’àmbit educatiu.
Definixen els objectius de les accions i programes, la naturalesa i el desenrotllament de la qual són coherents amb els objectius i àmbits d’actuació fixats per la convocatòria.
Els programes i materials són coherents i estan relacionats amb la finalitat social de l’entitat sol·licitant.

b. Estratègia: 3 punts.
Presenten una justificació.
Presenten cronograma d’actuacions amb concreció de les tasques que corresponen al personal participant.

c. Sostenibilitat: 2 punts.
Presenten un pressupost adequat.
Especifiquen els recursos humans, materials i econòmics.

d. Participació: 5 punts.
Presenten una anàlisi del grau de col·laboració amb l’Administració educativa, els centres educatius de la seua àrea d’influència, comunitat o entorn.
Inclouen el nombre de beneficiaris i el col·lectiu a què pertanyen (alumnat, professorat, famílies, altres agents de l’entorn,etc.).

e. Inclusió: 1 punt.
Promouen la igualtat d’oportunitats i accés, la integració i la inclusió educativa i social.

f. Avaluació: 3 punts.
Presenten concreció en els criteris d’avaluació, segons els objectius plantejats, i grau de consecució d’estos.
Presenten autoavaluació de l’acció, programa i conclusions: indicadors i instruments.
Presenten evidències de repercussió en mitjans de comunicació.

Obligacions

Les entitats beneficiaries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificada, segons disposen els articles 69 i 75 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 176, 25.07.2006). A este efecte, enviaran al Servici d’Innovació i Qualitat, de la direcció general de Política Educativa, abans del 30 de novembre de 2017, el compte justificatiu simplificada, segons el model del annex II, que haurà d’incloure, sota responsabilitat del declarant, la documentació següent:
– Una relació numerada dels gastos originats pel desenrotllament de les accions i programes.
– Factures i justificants de pagament dels gastos declarats, originals o fotocòpies compulsades, emesos i pagats amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.
– Quan les accions i els programes hagen sigut finançats amb les subvencions i amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d’acreditar-se en la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’estos fons al projecte subvencionat.
– Els documents justificatius a què fa referència este apartat podran presentar-se segons el que establix la Llei del Procediment Administratiu Comú.

Enllaços

Més informació en el web de la conselleria

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Orde 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenrotllats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7883, de 28/09/2016).
– Resolució de 5 de juny de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l’educació en valors desenrotllats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valènciana en el curs escolar 2016-2017 (DOGV núm. 8063, de 15/06/2017).

Llistat de normativa

Vegeu l’Ordre 60/2016, de 23 de setembre

Vegeu la Resolució de 5 de juny de 2017

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18284